جرم گیری دندان

اینجا بهترین دندانپزشکی غرب تهران هست. من دندونام خیلی زرد رنگ شده بودن و دیگه مسواک زدن و نخ دندان کارساز نبود. به این مرکز برای جرمگیری مراجعه کردم که خوشبختانه خیلی تمیز، با حوصله و بدون مشکل دندونام جرمگیری شدن.

دلیل مراجعه
جرم گیری