انواع جراحی دندان

جراحی دندان

یکی از بخش های مهم در فرایندهای درمانی دندانپزشکی، جراحی دندان است.  دندانپزشکان می توانند به کمک جراحی دندان، بافت ها و ساختارهای مرتبط با دهان و دندان مانند صورت و فک را بررسی و اختلالات آن را معالجه نمایند. جراحی دندان عموما به ترمیم ریشه دندان و یا حتی کشیدن دندان عقل منتهی نمی شود؛ بلکه جراحی دندان شامل رفع اختلالات مجموعه استخوانی دهان و ساختارهای پشتیبانی آن نیز خواهد شد.