کامپوزیت دندان

من در این کلینیک کامپوزیت دندان انجام دادم، خیلی راضی هستم. محیط بسیار پاکیزه و استرلیزه و برخورد پزشک و کارکنان بسیار مودبان. واقعا از انتخاب دندانپزشکی یاس خوشحالم.

دلیل مراجعه
کامپوزیت