دندانپزشکی اطفال

پسر من از دندانپزشکی خیلی می ترسید. یکی از دوستانم این کلینیک رو به من معرفی کرد و گفت خدمات اطفالش بسیار خوب هست. واقعا هم همین طور بود. خوشحالم که این مرکز رو انتخاب کردم.

دلیل مراجعه
خدمات دندانپزشکی اطفال