زیبایی لبخند رو در دندانپزشکی یاس انجام دادم

اگه بخوام بهترین دندانپزشکی غرب تهران رو معرفی کنم، می گم همینجا بیاید. برای اینکه دندونام رو کامپوزیت کنم خیلی وسواس داشتم. چون دیده بودم که اگر به مرکز درستی مراجعه نکنم دندونام خیلی مصنوعی میشن. تا اینکه دندان های یکی از دوستانم رو دیدم که در دندانپزشکی یاس کارش رو انجام داده بود. منم همینجارو انتخاب کردم. حالا بسیار خوشحالم چون دندونام ضمن زیبا و مرتب بودن، بسیار طبیعی هستن.

دلیل مراجعه
کامپوزیت