عصب کشی

برای عصب کشی به این مرکز اومدم. اول بگم که مطب از نظر بهداشتی خیلی تمیز بود و دکتر هم بسیار با صبر و حوصله عصب کشی رو انجام داد. خوشبختانه من هیچ مشکلی نداشتم.

دلیل مراجعه
عصب کشی