ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان

جراحی ایمپلنت دندان روشی برای جایگزین ریشه دندان با پایه های فلزی پیچ مانند است و دندان های مصنوعی جایگزین دندان های آسیب دیده و یا از دست رفته می شود. این دندان های جدید مانند دندان های واقعی به نظر می رسند و کار می کنند. جراحی ایمپلنت دندان می تواند جایگزین مناسبی برای دندان های مصنوعی یا بریج باشد، به خصوص زمانی که در صورت عدم وجود ریشه طبیعی دندان، امکان  ایجاد دندان مصنوعی یا جایگزینی دندان پل بریج وجود نخواهد داشت.